Calendar 27.03.2024

Zezwolenie na pracę typu A. Legalna praca obcokrajowców w Polsce

PSbg
logo

Legalizacja pracy cudzoziemców jest procesem skomplikowanym i mocno uzależnionym od aktualnej sytuacji pobytowej i prawnej obcokrajowca, a także procedur, które go obowiązują. Wiele przedsiębiorstw obawia się zatrudniać pracowników z Azji czy Afryki, właśnie ze względu na proces legalizacyjny i związane z nim obowiązki. Jednakże, warto pamiętać, że zezwolenie na pracę, szczególnie te najpowszechniejsze, czyli typu A, jest dokumentem, który nie tylko legalizuje pracę pracowników z dalszych kierunków rekrutacyjnych, ale także pozwala na dłuższy pobyt i zatrudnienie obywateli państw objętych tzw. procedurą uproszczoną.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • Dla kogo wydawany jest ten typ zezwolenia?
 • Gdzie i jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania zezwolenia na pracę?
 • Jakie informacje są zawarte w zezwoleniu?
 • Ile kosztuje zezwolenie na pracę cudzoziemca typu A?
 • Czy dokument można przedłużyć?
 • Czy obcokrajowca można zatrudnić na innych warunkach niż te zawarte w zezwoleniu?

Zezwolenie na pracę typu A – wszystko co trzeba wiedzieć przed zatrudnieniem obcokrajowca

Cudzoziemcy, którzy chcą legalnie pracować na terytorium Polski, ale nie są obywatelami Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii, są zobowiązani posiadać zezwolenie na pracę. Wśród kilku rodzajów zezwoleń najpowszechniejsze jest zezwolenie na pracę typu A. Ten typ dokumentu wydawany jest obcokrajowcom, którzy wykonują pracę w Polsce, na podstawie umowy z pracodawcą, którego siedziba, miejsce zamieszkania, oddział, zakład pracy lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej.

Choć prawo nie przewiduje określonego terminu na złożenie wniosku o zezwolenie, to należy pamiętać, że proces jego uzyskiwania może trwać dość długo, a cudzoziemiec nie może rozpocząć pracy, jeśli nie posiada odpowiedniego zezwolenia.

Kto i gdzie występuje o zezwolenie?

O zezwolenie na pracę, bez względu na jego rodzaj, zawsze występuje pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca. On też ponosi koszty związane ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę?

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu A składa się we właściwym, ze względu na siedzibę firmy, urzędzie wojewódzkim. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest wojewoda.

Podanie o wydanie zezwolenia typu A najłatwiej złożyć online, za pośrednictwem platformy praca.gov.pl

Opłata za zezwolenie na pracę typu A

Wysokość opłaty za wydanie pozwolenia na pracę w Polsce zależy od okresu na jaki praca ma zostać powierzona cudzoziemcowi.

 • 50 zł – wynosi opłata za wydanie dokumentu, gdy okres pracy obcokrajowca nie przekracza 3 miesięcy
 • 100 zł – należy zapłacić, gdy praca ma zostać powierzona na czas dłuższy niż 3 miesiące

Zezwolenie na pracę typu A – wymagane dokumenty

Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na pracę typu A wymaga skompletowania szeregu dokumentów, które są niezbędne do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia procedury przez organy administracyjne. Dokumenty jakie należy złożyć w urzędzie wojewódzkim, to przede wszystkim:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca
 • Dokumenty, które potwierdzają tożsamość pracodawcy, np. odpis KRS, umowa spółki, kopia dowodu osobistego
 • Kopie wszystkich wypełnionych stron w dokumencie podróżny obcokrajowca (np. w paszporcie)
 • Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia na pracę
 • Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy (w tym celu konieczne jest przeprowadzenie tzw. testu rynku pracy)

Lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku może się różnić w zależności od urzędu wojewódzkiego, do którego zostanie złożone podanie.

Okres wykonywania pracy przez cudzoziemca. Jak długo ważne jest zezwolenie?

Praca na podstawie zezwolenia jest ograniczona czasowo. Zezwolenie na pracę wydawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Przy czym wojewoda, w drodze rozporządzenia, może skrócić okres, na jaki wydawane są zezwolenia na pracę w danym województwie.

Zezwolenie na pracę typu A – procedura krok po kroku

Proces uzyskiwania decyzji pozwalającej na legalizację pracy cudzoziemca w przedsiębiorstwie można opisać w trzech krokach.

 1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia typu A wraz z kompletem dokumentów
 2. Weryfikacja dokumentów przez urząd wojewódzki oraz ewentualne wezwanie do  uzupełnienia braków formalnych
 3. Wydanie decyzji przez wojewodę

Kodeks postępowania administracyjnego wyznacza 30 dniowy termin na wydanie decyzji przez wojewodę, który w sprawach szczególnie skomplikowanych może zostać przedłużony do 2 miesięcy. Warto jednak pamiętać, że niekompletne wnioski czy wezwanie przez urząd do uzupełnienia braków formalnych przedłużają bieg sprawy.

Zezwolenie na pracę typu A – o czym powinien pamiętać pracodawca?

Składając wniosek o zezwolenie typu A należy mieć na uwadze, że obcokrajowców zatrudnianych w Polsce obejmują te same regulacje prawne co pracowników z Polski. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić im wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie może także płacić cudzoziemcom mniej, niż pracownikom wykonującym te same lub podobne obowiązki.

Ważne!

Zezwolenie na pracę nie legalizuje jednocześnie pobytu pracownika na terytorium RP. Przed zatrudnieniem kandydata należy zweryfikować czy posiada on tytuł pobytowy pozwalający mu przebywać w Polsce.

Przedłużenie zezwolenia na pracę typ A

Prawo przewiduje możliwość przedłużenia zezwolenia typu A. Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić obcokrajowca na czas dłuższy niż określony w otrzymanym pozwoleniu powinni w tym celu złożyć wniosek we właściwym urzędzie wojewódzkim.

W tym przypadku istotny jest termin. Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę należy złożyć nie wcześniej niż na 90 dni i nie później niż na 30 dni przed okresem upływu ważności już posiadanego pozwolenia.

Zmiana zezwolenia na pracę. Kiedy potrzebne jest nowe zezwolenie?

Zezwolenie dotyczy pracy konkretnego cudzoziemca w określonym przedsiębiorstwie. W dokumencie, poza określeniem pracodawcy powierzającego pracę obcokrajowcowi oraz danymi samego pracownika, znajdują się informacje dotyczące m.in.:

 • Stanowiska pracy
 • Wynagrodzenia cudzoziemca za pracę
 • Formy zatrudnienia obcokrajowca
 • Wymiaru etatu lub liczby godzin pracy

Pracodawca, który zamierza zmienić obcokrajowcowi warunki pracy powinien postarać się o nowe zezwolenie. Chyba, że zmiany te związane są ze zmianą siedziby, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego pracę lub też wynikają z przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Zmiany zezwolenia nie wymaga także sytuacja, w której umowę cywilnoprawną obcokrajowca zastępuje się umową o pracę. Nie ma także konieczności występowania o wydanie pozwolenia w sytuacji, gdy zmianie ulega nazwa stanowiska, ale zakres odpowiedzialności i obowiązków pracowników pozostaje ten sam. Podobnie w przypadku zwiększenia wymiaru etatu przy jednoczesnym proporcjonalnym podniesieniu wynagrodzenia cudzoziemca, pracodawca nie musi ponownie przechodzić całej procedury zezwoleniowej.

W Personnel Service na bieżąco śledzimy zmiany legislacyjne dotyczące legalizacji pracy obcokrajowców. Od 2009 roku wspieramy naszych klientów w rekrutacji i zatrudnianiu pracowników z rynku lokalnego oraz rynków zagranicznych. Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Share

Spodobał Ci się artykuł?

Udostępnij go dalej!

Zobacz podobne artykuły

  Zadzwoń lub napisz do nas.

  Telephone Skontaktujemy się z Tobą w 2h. Pracujemy w godzinach: 9:00-17:00

  Skontaktuj się ze mną

  PS Logo

  ul. Sucha 3 piętro 3, 50-086 Wrocław

  Fire Grupa Kapitałowa
  Personnel Service

  Personnel Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 7 451 295,00 PLN, opłacony w całości.

  socialsocialsocialsocial
  social