Calendar 20.03.2024

Zezwolenie na prace. Jak legalnie zatrudnić obcokrajowców?

PSbg
logo

Zatrudnienie cudzoziemców jest bez wątpienia jednym ze sposobów radzenia sobie z problemem deficytów kadrowych. Rynek pracy w Polsce od lat boryka się z brakami personalnymi. Dotyczą one zarówno stanowisk specjalistycznych, jak i tych, które nie wymagają od pracowników specjalnych kwalifikacji. W obliczu problemów z rekrutacją kandydatów na lokalnym rynku pracy coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się poszukiwać pracowników poza granicami naszego kraju. Jednak proces rekrutacji i legalizacji pracy cudzoziemców nie jest wcale taki prosty i wymaga gruntownej znajomości przepisów prawa.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • Czym jest zezwolenie na pracę?
 • Ile występuje rodzajów zezwoleń na pracę?
 • Gdzie złożyć wniosek o zezwolenie?
 • Jaki jest koszt wydania zezwolenia na pracę dla obcokrajowca?

Co to jest zezwolenie na pracę?

Zezwolenie na pracę jest dokumentem, wydawanym przez wojewodę na wniosek pracodawcy, uprawniającym konkretnego obcokrajowca do pracy na rzecz wskazanego w zezwoleniu przedsiębiorstwa. Zezwolenie na pracę wymagane jest w przypadku chęci zatrudnienia pracowników spoza UE, EOG i Szwajcarii.

Ważne!

Uzyskanie zezwolenia powinno odbyć się przed powierzeniem pracy cudzoziemcowi. Pracodawca zatrudniający cudzoziemca bez ważnego zezwolenia na pracę naraża się na wysokie kary finansowe.

Rodzaje zezwoleń na pracę

W polskim porządku prawnym wyszczególniono kilka rodzajów zezwoleń na pracę: A,B,C,D,E oraz specjalny typ zezwolenia: S.

Zezwolenie na pracę typu A

Ten rodzaj dokumentu wydawany jest cudzoziemcom, którzy wykonują pracę na podstawie umowy (zarówno umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej) z podmiotem, którego siedziba znajduje się na terytorium Polski. Okres ważności zezwolenia typu A wynosi, co do zasady, maksymalnie 3 lata.

Zezwolenie na prace typu B

Zezwolenie na pracę typu B dotyczy sytuacji, w których obcokrajowiec będzie pełnił funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców. Zezwolenie tego typu wydawane jest również na maksymalny okres 3 lat, z tym że w przypadku członków zarządu przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 25 osób możliwe jest staranie się o wydanie dokumentu na okres dłuższy, tj. 5 lat.

Zezwolenie na pracę typu C

Dotyczy ono obcokrajowców wykonujących pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanych na terytorium Polski do oddziału lub zakładu pracy tego przedsiębiorstwa, na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym.

Zezwolenie na pracę typu D

Otrzyma je cudzoziemiec, który wykonuje pracę u podmiotu zagranicznego, a do Polski zostanie delegowany w celu realizacji usług o charakterze tymczasowym lub okazjonalnym (usługa eksportowa). Istotną kwestią jest tu brak posiadania przez zagranicznego pracodawcę obcokrajowca oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terenie RP.

Zezwolenie na pracę typu E

Ten dokument także dotyczy wykonywania pracy u pracodawcy zagranicznego i delegowania obcokrajowca do Polski na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy, ale w celu innym niż wskazany w zezwoleniach B,C i D.

Zezwolenie na pracę typu S

Zezwolenie na pracę typu S dotyczy pracowników, którzy w Polsce mają wykonywać prace sezonowe. Jest ono wydawane na okres nieprzekraczający 9 miesięcy i wyłącznie dla działalności uznanych za sezonowe, wykazanych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Ważne!

Otrzymane zezwolenie umożliwia wykonywanie pracy cudzoziemcowi wyłącznie u pracodawcy wskazanego we wniosku, na stanowisku, którego dotyczy oraz przez okres określony w dokumencie.

Koszt zezwolenia na pracę

Wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na pracę zależy od typu zezwolenia oraz określonego w dokumencie czasu zatrudnienia. Koszt wnioskowania o wydanie zezwolenia na pracę kształtuje się następująco:

 • 50 zł – w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na okres krótszy niż 3 miesiące
 • 100 zł – w przypadku zatrudnienia przekraczającego 3 miesiące
 • 200 zł – w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia typu D

Opłata powinna zostać uiszczona przed złożeniem wniosku i jest z założenia bezzwrotna.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę?

Wniosek oraz dokumenty należy złożyć we właściwym, ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, urzędzie wojewódzkim. W przypadku zezwoleń typu C i D wniosek należy kierować do wojewody właściwego ze względu na miejsce delegowania obcokrajowca lub świadczenia usług.

Wnioski najłatwiej składać za pośrednictwem systemu praca.gov.pl

Jakie dokumenty są niezbędne do wydania decyzji?

Udzielenie zezwolenia na pobyt przez wojewodę wymaga złożenia wniosku oraz kompletu dokumentów wymaganych przez urzędy do rozpatrzenia sprawy. W zależności od typu zezwolenia oraz miejsca, w którym pracodawca będzie składał wniosek, wykaz załączników może być różny.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę należy bezwzględnie dołączyć:

 • Odpis KRS lub innego właściwego rejestru potwierdzającego aktualne dane
 • Kopię wszystkich zapisanych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek (paszportu)
 • Dowód wpłaty zawierający nazwę podmiotu wnioskującego o zezwolenie, a także dane obcokrajowca

Dodatkowe dokumenty, które należy złożyć starając się o zezwolenie, będą uzależnione od typu pozwolenia na pracę.

Czas oczekiwania na wydanie decyzji o zezwoleniu na pracę

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego wojewoda wydaje zezwolenie na pracę w ciągu miesiąca, natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące, licząc od daty wszczęcia postępowania.

Jednakże, ze względu na znaczny wzrost zainteresowania zatrudnieniem cudzoziemców, a także częste braki formalne w złożonych wnioskach, czas ten może okazać się znacznie dłuższy.

Ważne!

Uzyskanie zezwolenia na pracę nie zwalnia obcokrajowca z obowiązku posiadania ważnego dokumentu pobytowego (np. wizy)

Obowiązki pracodawcy

Uzyskanie zezwolenia na pracę nie kończy procedury zatrudnienia obcokrajowca w przedsiębiorstwie. Pracodawca zatrudniający cudzoziemca ma obowiązek powiadomić w ciągu 7 dni wojewodę, który wydał zezwolenie, o:

 • niepodjęciu przez obcokrajowca pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia
 • przerwaniu przez cudzoziemca pracy na czas dłuższy niż 3 miesiące
 • zakończeniu pracy przez obcokrajowca wcześniej, niż na 3 miesiące przed datą upływu ważności zezwolenia

Dodatkowo, należy pamiętać, że cudzoziemiec, który posiada zezwolenie, ma także obowiązek przebywać na terenie RP legalnie, a więc musi mieć ważną podstawę pobytową. Pracodawca zatrudniający cudzoziemca ma obowiązek zweryfikować, jeszcze przed rozpoczęciem zatrudnienia, czy kandydat będący obcokrajowcem posiada ważny dokument uprawniający go do pobytu na terytorium Polski.

Procedura zatrudniania obcokrajowców jest skomplikowana, wymaga znajomości przepisów prawa oraz uważnego śledzenia zmian legislacyjnych. Jeśli chcesz szybko i sprawnie zatrudniać cudzoziemców zachęcamy do zapoznania się z tematyką pracy tymczasowej. Od ponad 15 lat jesteśmy liderem w rekrutacji i zatrudnianiu pracowników tymczasowych z zagranicy do polskich przedsiębiorstw.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Share

Spodobał Ci się artykuł?

Udostępnij go dalej!

Zobacz podobne artykuły

  Zadzwoń lub napisz do nas.

  Telephone Skontaktujemy się z Tobą w 2h. Pracujemy w godzinach: 9:00-17:00

  Skontaktuj się ze mną

  PS Logo

  ul. Sucha 3 piętro 3, 50-086 Wrocław

  Fire Grupa Kapitałowa
  Personnel Service

  Personnel Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 7 451 295,00 PLN, opłacony w całości.

  socialsocialsocialsocial
  social