Calendar 25.03.2024

Zatrudnienie cudzoziemców. Procedura uproszczona

PSbg
logo

Rosnące problemy z obsadzeniem stanowisk, zarówno tych specjalistycznych, jak i niewymagających specjalnych kwalifikacji, powodują, że coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na poszukiwanie pracowników poza lokalnym rynkiem pracy. Według badań „Barometru Polskiego Rynku Pracy” przeprowadzonych w I kwartale 2024 roku, 43% firm już zatrudnia obywateli Ukrainy, a 69% jest zdecydowanych poszukiwać kandydatów spoza Polski w najbliższym czasie. Zatrudnienie cudzoziemców wiąże się jednak z szeregiem obowiązków dla pracodawców, wymaga także znajomości procedur i regulacji prawnych z nim związanych.

Legalizacja pracy obcokrajowców jest procesem trudnym i uzależnionym m.in. od branży, stanowiska pracy, a także kraju pochodzenia potencjalnych pracowników. Jednym z procesów pozwalających na legalne powierzenie pracy cudzoziemcowi jest legalizacja zatrudnienia w oparciu o procedurę uproszczoną.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Kogo dotyczy procedura uproszczona?
 • Jak zalegalizować zatrudnienie na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?
 • Ile kosztuje rejestracja oświadczenia w ewidencji oświadczeń?
 • Czym różni się oświadczenie od zezwolenia na pracę?

Uproszczona procedura zatrudnienia cudzoziemców – kogo dotyczy?

Zatrudnienie obcokrajowców w oparciu o procedurę uproszczoną pozwala na szybszą legalizację pracy kandydatów z kilku, objętych przepisami, kierunków. Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę zwolnieni są obywatele 5 krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy. Do niedawna w ramach procedury oświadczeniowej z ułatwienia formalności mogli skorzystać także obywatele Federacji Rosyjskiej.

Warunki procedury uproszczonej

Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić pracowników na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, muszą upewnić się, że spełniają łącznie poniższe warunki:

 • Kandydat jest obywatelem kraju objętego procedurą uproszczoną (Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy).
 • Okres zatrudnienia nie przekroczy 24 miesięcy
 • Powierzana obcokrajowcowi praca nie ma charakteru sezonowego
 • Rozpoczęcie pracy przez cudzoziemca nastąpi nie później niż w okresie 6 miesięcy od daty złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
 • Oferowana pracownikowi z zagranicy wysokość wynagrodzenia nie będzie niższa od tej, którą otrzymują pracownicy wykonujący pracę na podobnym stanowisku lub podobnego rodzaju

Jakie korzyści wynikają z zatrudnienia w oparciu o procedurę uproszczoną?

Dla pracodawców, ale i dla pracowników, zatrudnienie na podstawie oświadczenia rejestrowanego przez powiatowy urząd pracy, oznacza znaczne przyspieszenie procedury legalizacji zatrudnienia. W przypadku powierzania pracy obcokrajowcom w oparciu o uproszczony proces nie ma konieczności przeprowadzania testu rynku pracy, krótszy jest także czas oczekiwania na decyzję organów decyzyjnych.

Legalizacja pracy w procedurze uproszczonej krok po kroku

Zatrudnienie obywateli z krajów, które objęte są procedurą oświadczeniową, jest znacznie prostsze i szybsze niż występowanie o zezwolenie na pracę czy staranie się o zezwolenie jednolite. Wymaga jednak od pracodawcy podjęcia pewnych kroków, skompletowania dokumentów i dopełnienia formalności zarówno przed podpisaniem umowy z pracownikiem, jak i po rozpoczęciu przez niego pracy.

Jakie kroki należy podjąć, aby legalnie zatrudnić pracownika z Armenii, Gruzji, Białorusi, Mołdawii lub Ukrainy[1]?

 1. Złożenie w urzędzie pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie składa pracodawca w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę firmy. Część urzędów pracy umożliwia składanie oświadczeń wyłącznie on-line, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Z takim rozwiązaniem mogą spotkać się pracodawcy planujący zatrudnienie cudzoziemca w Warszawie czy Wrocławiu.

 • Dołączenie niezbędnych do rozpatrzenia wniosku dokumentów

Do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy dołączyć komplet dokumentów, których szczegółowy wykaz można znaleźć na stronie urzędu pracy. Należą do nich:

 • Skan ważnego dokumentu podróży cudzoziemca (pierwsza strona paszportu zawierająca dane osobowe oraz wiza, jeśli cudzoziemiec ją posiada)
 • Oświadczenie pracodawcy o niekaralności (dotyczy przede wszystkim kar za nielegalne zatrudnienie)
 • Dowód wniesienia opłaty za oświadczenie
 • Wpisanie oświadczenia przez powiatowy urząd pracy do ewidencji oświadczeń

Oświadczenia spełniające wymogi formalne są wpisywane do rejestru oświadczeń w terminie do 7 dni od daty ich złożenia. Potwierdzeniem wpisu do ewidencji oświadczeń jest oświadczenie z pieczątką urzędu lub podpisem elektronicznym, jeśli zostało ono wydane w formie elektronicznej.

W przypadku braków formalnych czy niejasności w złożonej dokumentacji urząd pracy wzywa pracodawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia wątpliwości. Składający wniosek ma na to 7 dni. W przypadku braku reakcji ze strony pracodawcy na wezwanie urzędu w wyznaczonym terminie wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Ważne!

Obcokrajowiec może podjąć pracę dopiero wtedy, gdy powiatowy urząd pracy wpisze oświadczenie do ewidencji oświadczeń. Zwykle procedura ta trwa do 7 dni.

Jaki jest koszt oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy?

Opłata za złożenie oświadczenia wynosi 100 zł. Należy ją wnieść na konto bankowe powiatowego urzędu pracy, w którym pracodawca składa oświadczenie. W tytule przelewu należy podać: nazwę podmiotu składającego oświadczenie wraz z pełnym adresem siedziby pracodawcy, tytuł dokonanej wpłaty, czyli np. złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a także dane obcokrajowca (pełne imię i nazwisko zgodne z zapisem w paszporcie)

Obowiązki pracodawcy

Poza złożeniem oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy pracodawca zobowiązany jest także do:

 • Poinformowania na piśmie urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu zatrudnienia przez cudzoziemca w terminie 7 dni od planowanej daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu
 • Podpisania z obcokrajowcem umowy na piśmie, na warunkach wskazanych w oświadczeniu i w języku dla niego zrozumiałym

Ważne!

Praca obcokrajowca jest legalna wyłącznie w okresie wskazanym w oświadczeniu. Urząd ma prawo określić okres zatrudnienia na czas krótszy niż wnioskowany przez pracodawcę.

Procedura uproszczona przy zatrudnieniu cudzoziemców oznacza olbrzymią oszczędność czasu oraz minimalizację formalności. Wymaga jednak od pracodawców znajomości przepisów i właściwego wypełniania dokumentów, a także pamiętania o dodatkowych obowiązkach względem urzędu pracy. Dlatego coraz więcej firm decyduje się powierzać zatrudnienie cudzoziemców wyspecjalizowanym agencjom pracy tymczasowej. Jeśli chcesz rozszerzyć załogę o pracowników spoza Polski, jesteś zainteresowany rekrutacją i zatrudnieniem obcokrajowców – skontaktuj się z nami. Mamy ponad 15 lat doświadczenia w legalnym powierzaniu pracy cudzoziemcom.


[1] Obecnie, w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, dla obywateli tego kraju przewidziane zostały specjalne rozwiązania ułatwiające im dostęp do polskiego rynku pracy.

Share

Spodobał Ci się artykuł?

Udostępnij go dalej!

Zobacz podobne artykuły

  Zadzwoń lub napisz do nas.

  Telephone Skontaktujemy się z Tobą w 2h. Pracujemy w godzinach: 9:00-17:00

  Skontaktuj się ze mną

  PS Logo

  ul. Sucha 3 piętro 3, 50-086 Wrocław

  Fire Grupa Kapitałowa
  Personnel Service

  Personnel Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 7 451 295,00 PLN, opłacony w całości.

  socialsocialsocialsocial
  social