Calendar 12.03.2024

Praca tymczasowa – ustawa i obowiązki pracodawcy użytkownika

PSbg
logo

Zmienna koniunktura gospodarcza, okresowe wahania zamówień i rosnąca konkurencja na rynku sprawiają, że pracodawcy poszukują rozwiązań, które pomogą im zabezpieczyć personalnie procesy, utrzymać ciągłość produkcji, a jednocześnie nie spowodują znacznych obciążeń finansowych.

Coraz częściej firmy dążą do uelastycznienia struktury zatrudnienia. Oczekują jednocześnie możliwości szybkiej rekrutacji pracowników, jak i ewentualnego zmniejszenia etatów, gdy zajdzie taka potrzeba.

Jak na zarządzanie procesami kadrowymi wpływa wprowadzenie do firmy leasingu pracowniczego? O czym należy pamiętać decydując się na zatrudnienie pracowników tymczasowych? W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze informacje dotyczące pracy tymczasowej w Polsce. Zapraszamy do lektury.

Co to jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa jest jedną z form zatrudnienia, która polega na rekrutacji i zatrudnieniu pracownika przez dostawcę usług personalnych, a następnie skierowaniu go do wykonywania pracy na rzecz konkretnego pracodawcy przez określony czas.

Pracownicy tymczasowi mogą wykonywać pracę:

 • o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym
 • taką, której terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych bezpośrednio na etacie nie byłoby możliwe
 • należącą do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika (np. w czasie urlopu wychowawczego) 

Cechą charakterystyczną zatrudnienia tymczasowego jest jego trójstronny charakter. Do zawarcia umowy o pracę tymczasową niezbędne są trzy podmioty: Agencja Pracy Tymczasowej, Pracownik Tymczasowy oraz Pracodawca Użytkownik, czyli przedsiębiorstwo, które podjęło decyzję o wdrożeniu leasingu pracowniczego.

Do zadań dostawcy usług personalnych należy m.in. proces rekrutacji, zatrudnienia oraz obsługi administracyjno – kadrowej pracowników tymczasowych. To agencja odpowiada za naliczenie i wypłatę wynagrodzeń, a także za odprowadzanie niezbędnych składek społecznych. Po stronie pośrednika pracy jest także wystawianie wszelkich dokumentów potrzebnych pracownikom – takich jak zaświadczenia o zarobkach czy świadectwa pracy.

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych a kodeks pracy

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych reguluje zasady powierzania pracy personelowi tymczasowemu. Określa również prawa i obowiązki wszystkich trzech stron umowy, a więc pracowników tymczasowych, agencji zatrudnienia oraz pracodawcy użytkownika.

Umowa o pracę tymczasową nie jest tym samym co zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, chociaż pracownicy tymczasowi także posiadają szereg praw wynikających z zatrudnienia okresowego.

Niektóre przepisy Kodeksu Pracy mają zastosowanie w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę tymczasową. Zwykle odwołanie do tych regulacji można znaleźć bezpośrednio w ustawie, rzadziej w orzecznictwie sądowym. Do pracowników tymczasowych stosuje się np. przepisy dotyczące ochrony ciężarnych.

Jednocześnie, ze względu na specyficzną formę zatrudnienia, jaką jest praca tymczasowa, znaczna części zapisów znajdujących się w Kodeksie Pracy i innych aktach prawnych regulujących stosunek pracy, nie będzie odnosiła się do personelu leasingowanego z agencji. Tak jest np. w przypadku ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W przypadku pracowników tymczasowych nie mają więc zastosowania przepisy dotyczące zwolnień grupowych.

Ponadto, do umów zawieranych między pracownikiem a agencją zatrudnienia nie stosuje się także zapisów Kodeksu Pracy dotyczących np. okresu próbnego, maksymalnej ilości zawieranych umów okresowych, terminów wypowiedzeń oraz konieczności ich uzasadniania.

Obowiązki pracodawcy użytkownika

Cechą charakterystyczną umowy o pracę tymczasową jest jej trójstronny charakter. Stosunek pracy zawiązuje się między agencją zatrudnienia a pracownikiem tymczasowym, ale praca świadczona jest na rzecz danego pracodawcy użytkownika i pod jego kontrolą. To powoduje, że każda ze stron ma pewne prawa, ale i obowiązki wynikające z zawartej umowy. Zgodnie z ustawą do obowiązków pracodawcy użytkownika należy m.in.:

 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom tymczasowym
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy zatrudnionych pracowników leasingowych
 • Zaopatrzenie pracowników tymczasowych w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej
 • Zapewnienie napoi i posiłków profilaktycznych, jeśli z rodzaju wykonywanej pracy wynika taki obowiązek
 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego
 • Prowadzenie ewidencji zatrudnionych pracowników tymczasowych, zarówno tych, którzy pracują w oparciu o umowę o pracę tymczasową, jak i zleceniobiorców, oraz przechowywanie jej przez okres 36 miesięcy po ustaniu zatrudnienia z pracownikiem tymczasowym

Ważne!

Przedsiębiorstwo korzystające z pracowników tymczasowych ma obowiązek zapewnić im warunki zatrudnienia (w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także płacy) nie gorsze niż te, które dotyczą pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika na tym samym lub podobnym stanowisku bezpośrednio na etacie.

Innym obowiązkiem pracodawcy, który nie wynika wprost z ustawy, ale wpływa na jakość i efektywność współpracy z agencją pracy tymczasowej, jest jak najbardziej szczegółowe przedstawienie warunków pracy, zakresu zadań i obowiązków pracowników tymczasowych, a także kultury organizacyjnej panującej w przedsiębiorstwie.

Obowiązki agencji pracy tymczasowej

Prawa i obowiązki agencji zatrudnienia uregulowane są wspomnianą już ustawą z dnia 09 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Do głównych zadań agencji należy:

 • Przekazanie pracownikowi w formie pisemnej uzgodnień zawartych między pracodawcą użytkownikiem a agencją. W szczególności dotyczy to kwestii: wynagrodzenia, miejsca wykonywania pracy, przysługujących pracownikowi przerw, premii i dodatków oraz sposobu i terminu wypłaty wynagrodzenia
 • Zawarcie z pracownikiem tymczasowym właściwej umowy (umowa o pracę tymczasową lub umowa zlecenia)
 • Przekazanie pracownikowi tymczasowemu informacji umożliwiającej mu bezpośredni kontakt z agencją (numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres biura oraz dni i godziny, w jakich możliwy jest kontakt z przedstawicielem agencji)
 • Prawidłowe i terminowe naliczenie oraz wypłata wynagrodzenia pracowników tymczasowych
 • Ustalenie oraz kontrola limitu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz konkretnego pracodawcy użytkownika
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem (akta osobowe)
 • Wydawanie pracownikom dokumentów związanych z zatrudnieniem lub zakończeniem zatrudnienia

Obowiązkiem agencji jest także naprawienie szkody wyrządzonej pracodawcy użytkownikowi przez pracownika tymczasowego na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.

Jeśli poszukujesz rozwiązania, które umożliwi Ci elastyczne dostosowanie zespołu do zmieniających się potrzeb produkcji, to praca tymczasowa jest idealnym rozwiązaniem.

Chcesz dowiedzieć się więcej o współpracy w modelu leasingu pracowniczego?

Skontaktuj się z nami.

Share

Spodobał Ci się artykuł?

Udostępnij go dalej!

Zobacz podobne artykuły

  Zadzwoń lub napisz do nas.

  Telephone Skontaktujemy się z Tobą w 2h. Pracujemy w godzinach: 9:00-17:00

  Skontaktuj się ze mną

  PS Logo

  ul. Sucha 3 piętro 3, 50-086 Wrocław

  Fire Grupa Kapitałowa
  Personnel Service

  Personnel Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 7 451 295,00 PLN, opłacony w całości.

  socialsocialsocialsocial
  social